A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Dialekter

Dialektregister för Gunnarp socken

Här har du möjlighet att spela upp och lyssna till dialekter från Gunnarp. Via bokstavsmenyn överst finner du en ordlista över dialektala ord med möjlighet att lyssna till dessa (endast ord som börjar på A finns inlagda). I menyn till vänster finns länkar till historik och ytterligare ljudfiler. Uppspelningarna fungerar dock bara om du har Internet Explorer som webbläsare!

Något om dialekten i området

Gunnarp är en gammal gränsbygd och inte mindre än tre härader fanns i socknen. Före 1645 hörde området till Danmark och i det dialektala språket finner vi än idag många ord och uttal som påminner om dagens danska.
Socknen är geografiskt vidsträckt och dialekten varierar betydligt inom området. I de östra delarna finns starka likheter med småländska. I de nordöstra märks tydlig likhet med kindbodialekt o.s.v. I de båda samhällena Ätran och Fegen, som finns i området, har dessutom utvecklats speciella dialektvarianter. Prov på olika dialekter inom Gunnarp hittar du via länken till vänster.

Hur dokumenterar man dialekter?

Med dialekt menar vi dels dialektala ord och uttal (främst kopplat till ordförrådet) och dels dialektal språkmelodi. Det finns olika sätt att dokumentera dessa:

Vanligt skriftspråk klarar inte återge talad dialekt. Om man använder det ger det utrymme för egna tolkningar och många av dialektens nyanser går förlorade. Inte heller fonetisk skrift kan helt återge en dialekt och för den som aldrig hört ett visst ord uttalas är det omöjligt att helt återge det i tal. För de flesta är dessutom de fonetiska alfabeten ”rena grekiskan”. Metoderna kompletterar varann men dialekt är ju främst ett talat språk och det är därför själva talet, d.v.s. inspelningar som måste anses som den bästa metoden.