SENASTE NYTT

100102: Slutrapport från sommarens torporientering finns nu färdig via länken "Rapport" till vänster.

Vad är ett torp?

Ett torp var en bosättning på ofri grund som inte var mantalsatt. Torparen ägde stugan men alltså inte marken där den låg. Till torpet hörde ett stycke mark som torparen fick bruka och förhållandet mellan torparen och markägaren reglerades i ett kontrakt, torparkontraktet. Ofta placerades torpen långt bort från bygemenskapen, inte sällan precis på bygränsen mot grannbyn. Vanligast var att torparen betalade sitt arrende genom att utföra dagsverken hos markägaren.
Det fanns olika slags torp med olika villkor mellan markägare och torpare. Man brukar skilja på Dagsverkstorp, Undantagstorp, Förpantningstorp, Soldattorp, m.fl.

Torp i Gallagärde En backstuga är också en bosättning på ofri grund. Skillnaden mot torpet är att backstugesittaren saknade kontrakt med markägaren, utan bodde i sin stuga "på nåder". Han hade med andra ord inga möjligheter att betala för sitt boende. Ofta var det äldre eller arbetsoförmögna personer som tvingades bo i backstugor. Namnet kommer av att stugan saknade jord eller bara hade ett litet stycke mark (jämför uttrycket "på bar backe"). Ibland kunde en del av stugan ligga ingrävd i en sluttning men det är inte detta som gett den dess namn. Backstugorna placerades ofta på mark som ändå inte kunde användas till något annat eller på allmänningar, som t.ex. bygatan (fägatan). Stugorna kallades av denna anledning även ibland för "Gatehus".

Antalet torp kuliminerade vid 1800-talets mitt då det fanns ca. 100 000 torp i Sverige. Begreppet torpare upphörde 1943 då det blev förbjudet att skriva den typ av kontrakt med betalning i dagsverken som tidigare varit så vanligt.
Torpen i Gunnarps socken

I Gunnarp finns drygt 100 registrerade boplatser som idag är övergivna. Åren 2002-04 genomfördes en inventering av dessa. Samtliga platser besöktes och deras positioner registrerades med GPS-mottagare. Noteringar om platsens utseende, husgrunder, växter m.m. gjordes också. All denna information finns idag samlad i en databas. Det finns också omfattande personforskning gjord om dem som bott på torpen och i backstugorna.Torpskylt

Torpskyltar

De torp och stugor som inte är bebodda idag har skyltats med en plastskylt i A4-storlek. Skylten sitter skyddad i ett rostfritt ställ på en tryckimpregnerad stolpe. På skylten kan man läsa lite om torpet och om dem som bott där. Skylten har normalt placerats där bostadshuset låg, om detta är känt.

Torpskylt Nr.22 från Gunnarp. Denna backstuga kallades bara "Stugan på Olof Casperssons ägor"
och tillhörde Djuparp No2 Håla.